Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΣΤΟΧΟΙ ΔΣ ΣΕΠΑΝ 2013 - 2014

Γενικό πλαίσιο

Ο κύριος στόχος του ΣΕΠΑΝ είναι η προώθηση δράσεων και μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε μια περίοδο που διαφαίνονται προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα των αποβλήτων, εκτιμάται ότι αφενός δημιουργούνται σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο της βιομηχανίας αποβλήτων και αφετέρου προκύπτουν υποχρεώσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης προς τις οποίες πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριοποιούμενοι στον κλάδο πρέπει να ανταποκριθούν με όρους ίσης μεταχείρισης και υγιούς ανταγωνισμού.

Υπό το πρίσμα αυτό, οι παρεμβάσεις του ΣΕΠΑΝ θα έχουν ως στόχους:

Α) τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

Β) την προώθηση, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, δράσεων που οδηγούν στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία της διαχείρισης των αποβλήτων.

Γ) την προώθηση ρυθμίσεων και διαδικασιών που εμπεδώνουν τη διαφάνεια και την ισονομία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Δ) την προώθηση μέτρων και ρυθμίσεων βελτίωσης του επιπέδου περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων και υλικών με κριτήρια την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας (green procurement κ.λπ.).

Ε) τη συμβολή στην υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων και του κοινού για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό ειδικότεροι στόχοι είναι:

1.  Διασφάλιση της διαφάνειας στο πλαίσιο λειτουργίας βιομηχανιών διαχείρισης αποβλήτων

Α) Έλεγχοι: Είναι απολύτως αναγκαία, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική   προστασία του περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική συμμόρφωση όλων των δραστηριοτήτων στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων.  Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλλουν ο εξορθολογισμός του πλαισίου ελέγχων (εστίαση στην ουσία) και οι συστηματικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι στις βιομηχανίες διαχείρισης αποβλήτων για διασφάλιση προστασίας του περιβάλλοντος και της ισονομίας.  

Β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές για ΜΠΕ και ΑΕΠΟ (προτυποποίηση). Ο ΣΕΠΑΝ θα συμβάλει με την προετοιμασία 3-5 κλαδικών ΑΕΠΟ (αναγέννηση λιπαντικών ελαίων, διαλογή σκραπ μετάλλων, χυτήρια ανακύκλωσης μετάλλων, ΚΔΑΥ, αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.), ενώ σε συντονισμό και συνεργασία με τον ΣΕΒ θα συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαμόρφωση ΥΑ για τις προδιαγραφές των ΜΠΕ.

Γ)  Προώθηση της δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου παρακολούθησης της διαχείρισης αποβλήτων (δελτίο αποστολής, ισοζύγιο κ.λπ.).

2. Ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων

A) Προώθηση ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση υλικών (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης), ενεργειακή αξιοποίηση κ.λπ.), ανάδειξη του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στη σημερινή συγκυρία

B) Διαμόρφωση προτάσεων και προώθηση νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων που διευκολύνουν την αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία αποβλήτων (CLO, δευτερογενή καύσιμα κ.λπ.)

3. Ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

Α) Προώθηση ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης βιομηχανικών στερεών αποβλήτων (με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση (και με διευκόλυνση αξιοποίησης αποβλήτων σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες), ανακύκλωση υλικών, ενεργειακή αξιοποίηση κ.λπ.).

Β) Προώθηση της ασφαλούς τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων από την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων: δράσεις και ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την κατασκευή ΧΥΤΕΑ (θεσμικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 κ.α, συστηματική ενημέρωση - επικοινωνιακή ανάδειξη της σημασίας κατασκευής  ΧΥΤΕΑ για την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.).

Μερικά από τα μέλη μας

Written on 06/03/2020, 06:58 by Sev1an_admin
elvalhalcor       Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor) είναι κορυφαίος βιομηχανικός παραγωγός διεθνώς στον κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού. Η ElvalHalcor συστάθηκε τον...
Written on 25/06/2019, 07:53 by Sev1an_admin
amekon-a-e  «κινούμε τις μπαταρίες όταν αυτές σταματούν»   Η ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου και άλλων αποβλήτων μολύβδου. Η εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ....
Written on 12/06/2018, 12:11 by Alex_the_great
ecoreset-ae Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ», με διακριτικό τίτλο «ECORESET ΑΕ», ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση...
Written on 17/10/2017, 12:27 by Alex_the_great
vkc-ae  Η εταιρεία «V.K.C. Α.Ε.» ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2015, όπου δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, κατέχοντας όλες...
Written on 09/09/2016, 09:43 by Alex_the_great
antipollution  Η Antipollution ΑΝΕ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και Καταλοίπων φορτίου Πλοίων, και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων...