Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης

Το Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ και έχει σύμβαση συνεργασίας με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Ειδικότερα ασχολείται με την απορρύπανση και επεξεργασία των ΑΗΗΕ με στόχο την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού αξιοποίησης αυτών των αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας από τα υλικά που προκύπτουν .

Ο εξοπλισμός του ΕΚΑΝ επιτρέπει την απορρύπανση και επεξεργασία όλων των τύπων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τις πιο απλές οικιακές μέχρι και τις πιο σύνθετες επαγγελματικές συσκευές. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η εταιρεία ίδρυσε σε συνεργασία με την εταιρεία O.S.L. του Λουξεμβούργου την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΕ με σκοπό την απορρύπανση των ψυγείων σε καινούργιες εγκαταστάσεις δίπλα στις υπάρχουσες του ΕΚΑΝ.

Η νέα αυτή μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300.000 ψυγείων το χρόνο, με τον ποιό σύγχρονο τεχνολογικά και περιβαλλοντικά τρόπο. Η έναρξη λειτουργίας της έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2008 και σε πλήρη λειτουργία θα απασχολήσει 30 άτομα προσωπικό.