ΒΕΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία ΒΕΑΛ Α.Ε. είναι σύμπραξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. με την Αυστραλέζικη Energy Developments Ltd, με την υποστήριξη του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ).

Διαθέτει εγκατάσταση συμπαραγωγής με καύσιμο βιοαέριο (landfill gas) από το ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2001, με εγκατεστημένη ισχύ 13,8MW, ενώ η επέκτασή της τον Οκτώβριο του 2006 κατά 9,7MW ανέβασε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε 23,5MW, γεγονός που καθιστά το έργο ένα από τα μεγαλύτερα του είδους παγκοσμίως. Η άντληση του βιοαερίου γίνεται από συνολική έκταση 1000 περίπου στρεμμάτων. Το συνολικό κόστος της επένδυσης, μαζί με την αρχική εγκατάσταση, ανήλθε σε 35,5 εκατ. Ευρώ, η οποία επίσης χρηματοδοτήθηκε από προγράμματα του ΥπΑν κατά 45%.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση πωλείται στο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ενώ παράγεται και θερμική ενέργεια από την απορριπτόμενη θερμότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με τη μορφή ζεστού νερού.

Το παραγόμενο ζεστό νερό χρησιμοποιείται στην παρακείμενη εγκατάσταση επεξεργασίας, μέσω εξάτμισης, των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, η οποία ανήκει στον ΕΣΔΚΝΑ. Η αναμενόμενη καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση, η οποία υποκαθιστά παραγωγή από συμβατικά καύσιμα ανέρχεται σε 172.000MWh ετησίως.

Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση ισούται με την ενέργεια που καταναλώνουν 24.500 οικογένειες ετησίως.

Επιπρόσθετα, η λειτουργία του σταθμού συμπαραγωγής εξοικονομεί πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια από τη μείωση των απωλειών του δικτύου μεταφοράς, απαλλάσσοντάς το από την ανάγκη μεταφοράς της αντίστοιχης παραγωγής από απομακρυσμένα σημεία (Β. Ελλάδα) και εξοικονομεί πόρους που απαιτούνται για τις αναβαθμίσεις του.

Η υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων οδηγεί σε αποφυγή έκλυσης στην ατμόσφαιρα πρόσθετης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 146.200 τόνων ετησίως. Κατά τον τρόπο αυτό τα δύο έργα – ο ενεργειακός σταθμός και η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα που αντιμετωπίζει τις δύο βασικές πηγές ρύπανσης από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ που ταλαιπωρούν την περιοχή, λειτουργώντας με τρόπο που όχι μόνο δεν καταναλώνει ενέργεια αλλά αντίθετα αποδίδει ενέργεια στην κοινωνία. Ταυτόχρονα το έργο διασφαλίζει την αποφυγή ανεξέλεγκτης διαφυγής αέριων ρύπων και ειδικότερα του μεθανίου που προκύπτει από την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης των απορριμμάτων εντός του ΧΥΤΑ.