Ο ΣΕΠΑΝ

Ταυτότητα

Ο ΣΕΠΑΝ (πρώην ΣΕΒΙΑΝ) συστάθηκε από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις είτε α) ανακύκλωσης- ανάκτησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών είτε β) επεξεργασίας αποβλήτων προς παραγωγή αξιοποιήσιμων υλικών είτε γ) ενεργειακής αξιοποίησης.

Όραμα

Ο ΣΕΠΑΝ υπηρετεί με συνέπεια το όραμα ανάδειξης της  Ελλάδας σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με την υιοθέτηση πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας, του παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης με περιβαλλοντικό πρόσημο και οφέλη για όλους, διασφαλίζοντας από σήμερα το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας.

Αποστολή

Ο ΣΕΠΑΝ, ως βαθύς γνώστης των τάσεων και των εξελίξεων της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, έχει ως βασική αποστολή την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της υιοθέτησης του παραγωγικού οικονομικού μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Οι Αξίες του ΣΕΠΑΝ

Οι αξίες που βρίσκονται εγγεγραμμένες στο «DNA» του ΣΕΠΑΝ είναι:

Γνώση

βαθιά γνώση των τάσεων, των εξελίξεων και των ωφελειών της Κυκλικής Οικονομίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων σε μια σύγχρονη βιώσιμη οικονομία που συμβάλλει στην ευημερία όλων σεβόμενη το περιβάλλον.

Πρωτοπορία

στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών στην Ελλάδα.

Καινοτομία

στην έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για τη μετάβαση από το υπάρχον γραμμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης στο κυκλικό, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων, παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται.

Αξιοπιστία

με την παρουσίαση εμπεριστατωμένων επιστημονικών δεδομένων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνεργασία

με την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ίδια την κοινωνία.

Υπευθυνότητα

στην παραγωγική διαδικασία, στην αξιοποίηση των πόρων και τη συμβολή στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

Αποτελεσματικότητα

στην επίτευξη κρίσιμων εθνικών στόχων στο πλαίσιο του Κυκλικού Μοντέλου, οι οποίοι συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και παράλληλα στη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου για την ενίσχυση της συμβολής των βιομηχανιών και επιχειρήσεων ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης  αποβλήτων.

Οι Σκοποί του ΣΕΠΑΝ

Οι σκοποί που υπηρετεί με τη λειτουργία και τις δράσεις του ο ΣΕΠΑΝ είναι:

  • H μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, της ενεργειακής αξιοποίησης ή και άλλων μορφών αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, για να καταστεί συνείδηση η σημασία τους στους διαμορφωτές πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.

  • Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά ΑΕΙ, πάσης φύσεως εκπαιδευτικά, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα με στόχο τη δυναμική  ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο στη βάση βέλτιστων πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στη βιομηχανική παραγωγή και τις υπηρεσίες, καθώς και την παραγωγή τεκμηριωμένων επιστημονικών δεδομένων.

  • Η υιοθέτηση και εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία και του Εγγράφου Προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030».

  • Η κατάθεση προτάσεων για νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις με γνώμονα τη διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης καθώς και της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού των βιομηχανιών και επιχειρήσεων ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και εν γένει της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών Κυκλικής  Οικονομίας.

  • Η συνεργασία με την Πολιτεία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις για την εξεύρεση λύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στη βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ανάπτυξη των τομέων ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας, συμβάλλοντας στη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με περιβαλλοντικό πρόσημο.